VIETNAM, Vietnam Storytellers Network participa en el 6º Festival Internacional "Historias para cambiar el mundo", 21 Junio 2016


"Stories to Change the World" is an annual worldwide collective storytelling festival, initiated and supported by International Storytelling Network (Red Internacional de Cuentacuentos), in which all interested persons are invited to participate as storytellers.

On June 21st, 2016, International Storytelling Network will celebrate the 6th edition of "Stories to change the world" with participation of many countries and communities of storytellers worldwide. The event in Vietnam, factilitated by Vietnam Storytellers Network, will create the space for storytellers exchanging folktales and contemporary stories from Vietnam and ASEAN and honouring the storytelling as an art form.

RSVP: https://ticketbox.vn/event/stories-to-change-the-world-2016-vietnam-61605/35685

---

"Những câu chuyên làm thay đổi thế giới" là một liên hoan kể chuyện tập thể toàn thế giới diễn ra thường niên, do Mạng lưới Kể chuyện Quốc tế khởi xướng và hỗ trợ, trong đó những người quan tâm được mời tham gia trong vai trò những người kể chuyện.

Vào ngày 21/06/2016, Mạng lưới Kể chuyện Quốc tế sẽ tổ chức sự kiến lần thứ 6 của "Những câu chuyện làm thay đổi thế giới" với sự tham gia của nhiều nước và các cộng đồng người kể chuyện khắp thế giới. Sự kiện tại Việt Nam, do Mạng lưới Kể chuyện Việt Nam điều phối, sẽ tạo không gian cho những người kể chuyện trao đổi các truyện kể dân gian và đương đại từ Việt Nam và ASEAN và thông qua đó tôn vinh kể chuyện như một hình thức nghệ thuật.

Đặt chỗ trước: https://ticketbox.vn/event/stories-to-change-the-world-2016-vietnam-61605/35685

No hay comentarios:

Publicar un comentario